Opći uvjeti certifikacije i održavanja oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA

Datum promijene općih uvjeta: 19. 4. 2018.

Članak 1.

Opći uvjeti certifikacije i održavanja oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA (u nastavku: Opći uvjeti) se odnose na usluge društva sMind d.o.o., Ulica grada Vukovara 269D, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 69167525631 (u nastavku: sMind) u okviru postupka certifikacije odnosno dodjele i održavanja nacionalne oznake povjerenja Shopper’s Mind CERTIFIED SHOP i europske oznake povjerenja EMOTA.

U daljnjem tekstu naziv “ponuditelj” se odnosi na društvo sMind d.o.o., a naziv “naručitelj” na stranke – web trgovce/trgovine koje predaju narudžbu za dodjelu i održavanje oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA. Izraz »internetsko mjesto ponuditelja« se odnosi na internetsku stranicu ponuditelja smind.hr.

Na sve odredbe koje nisu definirane ovim Općim uvjetima primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o elektroničkoj trgovini i Zakona o zaštiti osobnih podataka te ostale relevantne zakonodavne odredbe.

Članak 2.

Opći uvjeti poslovanja su skup odredbi koje predstavljaju prava i obveze naručitelja i ponuditelja kao ugovornih strana prilikom sklapanja i izvršavanja Ugovora za dodjelu i održavanje oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA (u nastavku: Ugovor) te u istoj mjeri obvezuju ponuditelja i naručitelja.

Ugovorni odnos između ponuditelja i naručitelja daje naručitelju, prema uvjetima iz ovih Općih uvjeta, pravo na dodjelu i održavanje oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA u razdoblju trajanja ugovornog odnosa.

Odnos između ponuditelja i naručitelja uređuju Ugovor, ovi Opći uvjeti, cjenik te primjenjive zakonodavne odredbe. U slučaju nesuglasja između odredbi ovih Općih uvjeta i Ugovora, prednost imaju odredbe Ugovora.

Članak 3.

Osim kada iz teksta proizlazi nešto drugo, niže navedeni izrazi u ovim Općim uvjetima imaju sljedeće značenje:

 • Web stranica ponuditelja je struktura svih web stranica, podstranica i poddomena na adresi smind.hr.
 • Podaci naručitelja su podaci koje daje naručitelj u svrhu sklapanja Ugovora i navedeni su u obrascu prijave za dodjelu i održavanje oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA te su pohranjeni na serveru i u drugim bazama podataka kojim upravlja sMind d.o.o.
 • Kontakt podaci uključuju telefonski broj, adresu elektroničke pošte, ime i prezime kontakt osobe naručitelja koje naručitelj navodi u prijavnom obrascu za dodjelu i održavanje oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA.
 • Certifikacija je postupak ocjenjivanja za pridobivanje i dodjelu oznaka povjerenja CERTOFIED SHOP i EMOTA.
 • Održavanje oznaka povjerenja je proces kontinuiranog mjerenja i provjeravanja ispunjavanja uvjeta za održavanje i upotrebu oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA.
 • Naručitelj odnosno web trgovac je stranka, odnosno poslovni subjekt koji ima interes za certifikaciju odnosno pridobivanje oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA te održavanje istih.
 • Kupac je konačni potrošač i stranka web trgovca.
 • Korisničko ime za pristup Shopper’s Mind Intelligence Dashboard se kreira automatski i po potrebi se dodjeljuje naručiteljima za uvid u rezultate naručene usluge.
 • CERTIFIED SHOP je žig koji je od strane društva sMind d.o.o. registriran pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (broj registracije: Z20160492 i Z20160493)
 • EMOTA je žig koji je od strane European eCommerce & Omni-Chanel udruženja dodijeljen društvu SMind d.o.o. s pravom ekskluzivne distribucije na hrvatskom i slovenskom tržištu. Naručitelj za dodjelu oznake povjerenja EMOTA može biti web trgovac čija web trgovina posluje na tržištu Republike Hrvatske i Republike Slovenije.

Članak 4.

Opći uvjeti se primjenjuju na svakog naručitelja odnosno potpisnika Ugovora. Opći uvjeti dopunjuju odredbe Ugovora između ponuditelja i naručitelja koji se prihvatom narudžbe smatra sklopljenim.

Prava i obveze uspostavljene između ponuditelja i naručitelja na temelju sklopljenog Ugovora te Općih uvjeta prenose se bez ograničenja i na sve pravne nasljednike ugovornih strana. U slučaju bilo kakvih promjena u pravnom statusu naručitelja, naručitelj mora obavijestiti ponuditelja najkasnije u roku od 5 dana nakon javne objave promjena.

Nakon predaje narudžbe od strane naručitelja, smatra se da je naručitelj upoznat s Općim uvjetima i da je s istima suglasan. Nakon predaje narudžbe, naručitelju se dostavlja  ponuda po kojoj plaća certifikacijski postupak.

Predajom narudžbe putem obrasca prijave za pridobivanje oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA, naručitelj potvrđuje da je upoznat s proizvodom (certifikacijskim oznakama CERTIFIED SHOP i EMOTA) te cijenom za postupak certifikacije i održavanja.

Članak 5.

Naručitelj izjavljuje da je ponuditelju dostavio ispravne i točne podatke. Ako ponuditelj utvrdi da podaci nisu ispravni, može jednostrano raskinuti Ugovor i ukinuti usluge bez bilo kakvih posljedica za ponuditelja.

Obveza je Naručitelja osigurati  da ponuditelj ima njegovu valjanu adresu elektroničke pošte i ispravnu poštansku adresu putem kojih se odvija komunikacija između ponuditelja i naručitelja. O svim eventualnim promjenama, naručitelj je dužan bez odgode obavijestiti ponuditelja.

Članak 6.

Ponuditelj zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ove Opće uvjete. Datum važećih izmijenjenih Općih uvjeta je datum kada ponuditelj objavi nove uvjete na svojim web stranicama ili ih pošalje u pisanom obliku na adresu naručitelja.

Nastavljanjem pristupa stranicama ili nastavljanjem korištenja bilo kojeg dijela njihovog sadržaja ili usluga smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. Ponuditelj Vam savjetuje da periodično provjeravate ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.

Ponuditelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i internetsku stranicu ponuditelja, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem nje pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje Internet stranice ponuditelja.

Članak 7.

Oznake povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA dozvoljeno je upotrebljavati isključivo u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta. Oznaku ”Certified Shop” je, prema prethodnom pisanom dogovoru te pod uvjetom urednog plaćanja, dozvoljeno upotrebljavati na poslovnim i oglasnim materijalima koji su namijenjeni promociji naručitelja.

Oznake povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA dozvoljeno je upotrebljavati isključivo na web stranicama koje su u vlasništvu naručitelja i isključivo na način propisan ovim Općim uvjetima. Prema prethodnom dogovoru te uredno izvršenom plaćanju, oznake povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA dozvoljeno je upotrebljavati na poslovnim i oglasnim materijalima namijenjenim promociji.

Oznaku povjerenja EMOTA je dozvoljeno upotrebljavati samo na tržištu Republike Hrvatske i Republike Slovenije nakon uspješno okončanog certifikacijskog postupka.

Naručitelju nije dozvoljeno mijenjati (djelomično ili u potpunosti) oznake povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA, usluge i/ili dokumentaciju povezanu s predmetom Ugovora.

Oznake povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA nije dozvoljeno upotrebljavati na web stranicama koje nisu u vlasništvu naručitelja ili nisu uspješno izvršile postupak certifikacije, nije dozvoljeno posuđivati ih ili davati u najam ili zakup, predati ili prenijeti na drugog naručitelja. Naručitelj ne može i ne smije prenijeti ili ustupiti bilo kakva prava iz ugovornog razdoblja između naručitelja i ponuditelja na treće osobe bez prethodne pisane suglasnosti ponuditelja. Svaki prijenos ili ustup koji krši navedenu odredbu je ništetan.

Članak 8.

Kako bi se izbjegao neuspješan certifikacijski postupak zbog preniskog broja prikupljenih mišljenja kupaca, prema procijenjenoj stopi konverzije upitnika pristup certifikacijskom postupku preporučuje se web trgovcima čije trgovine bilježe u prosjeku barem 250 mjesečnih kupovina.

Postupak certifikacije počinje ispunjavanjem online obrasca prijave za pridobivanje oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA (u nastavku: online obrazac) u kojem naručitelj unosi podatke o web trgovini te kontakt podatke. U online obrascu se naručitelj najprije upoznaje s Općim uvjetima, postupkom certifikacije, proizvodima (nivou oznake) i s cijenama.

U posljednjem koraku (prije predaje narudžbe) naručitelj se mora složiti s Općim uvjetima. Nakon predaje narudžbe naručitelju će biti predstavljeni idući koraci.

Nakon predaje narudžbe naručitelju se prikazuje stranica s potvrdom narudžbe putem koje ga se preusmjerava na obrazac s podacima o poslovanju naručitelja. Navedena potvrda narudžbe predstavlja prihvat narudžbe od strane ponuditelja.

U kasnijim koracima, ponuditelj naručitelju predstavlja Skriptu za prikaz oznake povjerenja i Skriptu za kontinuirano mjerenje mišljenja kupaca nakon obavljene kupovine koja je preduvjet za postupak certificiranja. Naručitelj dobiva i upute kako pravilno instalirati skriptu u svoju web trgovinu i time ispuniti preduvjet za uspješno provođenje certifikacijskog postupka.

Članak 9.

Nakon predaje narudžbe za naručitelja se radi ponuda za postupak certifikacije koju naručitelj mora platiti uplatom na bankovni račun ponuditelja te dostaviti ponuditelju potvrdu o izvršenom plaćanju.

Pravovremeno plaćanje iz prethodnog stavka ovog članka je bitni sastojak Ugovora za dodjelu i održavanje oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA koji sklapaju ponuditelj i naručitelj. Ako naručitelj ne izvrši plaćanje u roku, smatra se da je Ugovor za dodjelu i održavanje oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA automatski raskinut.

Članak 10.

Osoba ponuditelja zadužena za tehničku analizu pregledava web trgovinu naručitelja uz pomoć upitnika, a tajni kupac daje svoju ocjenu iskustva s web trgovinom (provodi ”mystery shopping” analizu).

Ocjena tehničke usklađenosti može biti: pozitivna ili negativna.

Ocjena zadovoljstva kupaca može biti: pozitivna, negativna, nepotpuna (premali uzorak).

Ukoliko je ocjena tehničke usklađenosti negativna, naručitelju se šalje preporuka za poboljšanje. Certifikacija web trgovine s oznakama povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA u tom slučaju nije moguća.

Ukoliko je ocjena tehničke usklađenosti pozitivna, a ocjena zadovoljstva kupaca negativna, naručitelju se šalje preporuka za poboljšanje. Certifikacija ni u ovom slučaju nije moguća.

Ukoliko se utvrdi da je u procesu certifikacije naručitelj zloupotrijebio sustav anketiranja ponuditelj naručitelju može uputiti  opomenu, ovisno o težini zloupotrebe. Ako ponuditelj procijeni da se radi o ozbiljnom kršenju ugovornih obveza, ponuditelj je ovlašten jednostrano raskinuti Ugovor bez prethodne najave i bez kakvih posljedica za ponuditelja te naručitelja isključiti iz procesa certifikacije odnosno pridobivanja oznaka.

Ukoliko je ocjena tehničke usklađenosti pozitivna, a ocjena zadovoljstva kupaca nepotpuna (n < 50, t > 90 dana) naručitelja će se obavijestiti o uspješno izvršenoj tehničkoj analizi te ga pozvati da motivira kupce na rješavanje ankete.

U slučaju neuspješne certifikacije prema Općim uvjetima (trgovac ima negativnu ocjenu tehničke usklađenosti) naručitelj se može prijaviti za recertifikaciju. Trošak recertifikacije iznosi polovicu troška za certifikaciju prema Općim uvjetima i važećem cjeniku.

Certifikacija je uspješna ukoliko je ocjena tehničke usklađenosti pozitivna i ocjena zadovoljstva kupaca pozitivna. Naručitelju se u tom slučaju šalje izvješće o uspješnoj certifikaciji i račun za održavanje oznaka povjerenja za prvo tromjesečje.

U okviru uspješnog postupka certificiranja naručitelj može, ako je u predviđenom certifikacijskom razdoblju od 90 dana dosegnuo minimalni numerus broja ocjena kupaca (n > 50), dobiti sljedeće oznake CERTIFIED SHOP:

 • CERTIFIED SHOP * (ako je ocjena zadovoljstva kupaca > 60 %, a ocjena tehničke usklađenosti > 45 %)
 • CERTIFIED SHOP ** (ako je ocjena zadovoljstva kupaca > 70 %, a ocjena tehničke usklađenosti > 55 %)
 • CERTIFIED SHOP *** (ako je ocjena zadovoljstva kupaca > 80 %, a ocjena tehničke usklađenosti > 75 %, web trgovac ispunjava svih 9 posebnih uvjeta)

Svim uspješno certificiranim web trgovcima se zajedno s oznakom povjerenja CERTIFIED SHOP dodjeljuje i europska oznaka povjerenja EMOTA.

Nakon plaćanja računa za prvo tromjesečje naručitelju se putem Skripte uključuje prikaz dobivenih oznaka povjerenja. Pravilno podešena Skripta je preduvjet prikaza oznaka CERTOFIED SHOP i EMOTA na web stranici naručitelja.

Članak 11.

U slučaju neuspješne certifikacije odnosno recertifikacije u skladu s 10. člankom Općih uvjeta, smatra se da je ugovorni odnos za dodjelu i održavanje oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA između ponuditelja i naručitelja raskinut. Prestanak ugovornog odnosa ne utječe na već ispunjena prava i obveze ugovornih strana do trenutka prestanka ugovornog odnosa.

U slučaju uspješne certifikacije odnosno recertifikacije u skladu s 10. člankom Općih uvjeta, smatra se da je ugovorni odnos za dodjelu i održavanje oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA između ponuditelja i naručitelja sklopljen na razdoblje od 1 (jedne) godine od dana kada naručitelj primi izvješće o uspješnoj certifikaciji u skladu s Općim uvjetima.

U razdoblju iz prethodnog stavka ovog članka ponuditelj u skladu s Općim uvjetima naručitelju osigurava usluge održavanja dodijeljenih oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA.

U skladu s člankom 16. ovih Općih uvjeta, a u okviru osiguravanja održavanja dodijeljenih oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA u skladu s Općim uvjetima, ponuditelj naručitelju svaka 3 (tri) mjeseca dostavlja izvješće i račun za održavanje u tekućem kvartalu. Račun za održavanje oznaka povjerenja za prvo tromjesečje naručitelj dobiva uz obavijest o uspješnoj certifikaciji.

Račun za iduće tromjesečje izdaje se uoči početka novog razdoblja i naručitelj ga mora platiti prije početka tog razdoblja, u suprotnom ponuditelj zadržava pravo privremeno zaustaviti prikazivanje oznaka.

Naručitelj mora platiti račun u roku dospijeća naznačenom na računu, u suprotnom ga se upozorava da račun podmiri u narednih 8 dana.

Ugovorni odnos između naručitelja i ponuditelja se automatski produžuje za daljnje jednogodišnje razdoblje ukoliko nijedna od ugovornih strana najkasnije u roku 30 (trideset) dana prije prestanka ugovornog odnosa, pisano ne odstupi od ugovora odnosno ugovorni odnos prethodno ne raskine u skladu s Općim uvjetima.

Prestankom ugovornog odnosa između naručitelja i ponuditelja u skladu s Općim uvjetima naručitelju se ukida pravo na upotrebu dodijeljenih oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA. Nakon prestanka ugovornog odnosa ponuditelj naručitelju onemogućuje upotrebu dodijeljenih oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA na njegovoj web stranici.

Članak 12.

Ponuditelj u okviru održavanja dobivenih oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA prati, utvrđuje i provjerava ispunjavanje uvjeta za održavanje dobivenih oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA.

Ocjena zadovoljstva kupaca se provjerava najmanje 14 dana i najviše 8 dana prije isteka kvartala. Ponuditelj kontinuirano prikuplja mišljenje kupaca o web trgovini naručitelja.

Ukoliko je ocjena zadovoljstva kupaca pala ispod minimalnog praga za dobivanje oznaka povjerenja, ponuditelj postupa u skladu s odredbama 17. članka ovih Općih uvjeta.

Članak 13.

Naručitelj je dužan o promjeni podataka i kontakt podataka obavijestiti ponuditelja u roku 15 (petnaest) dana od nastanka promjene. Naručitelj se obvezuje da će redovito upotrebljavati adresu elektroničke pošte kako bi uvijek bio dostupan ponuditelju i na vrijeme pročitao povremeno objavljene obavijesti na web stranicama ponuditelja.

Naručitelj je isključivo odgovoran za:

 • za korištenje usluga ponuditelja u skladu s važećim zakonima i propisima;
 • za razvoj i održavanje te sadržaj na svojim web stranicama
 • za primanje, obrađivanje i pohranjivanje narudžbi svojih kupaca te za vođenje upita stranaka ili pritužbi koje bi iz njih proizašle.

Naručitelj se obvezuje da će, ukoliko mu bude dodijeljeno, primjereno štititi svoje korisničko ime i lozinku za pristup platformi Shopper’s Mind Intelligence Dashboard od neovlaštenog korištenja. Ni u jednom slučaju ponuditelj neće biti odgovoran za posljedice neovlaštenog korištenja ili zloupotrebe naručiteljevog korisničkog imena ili lozinke.

Naručitelj je sam odgovoran za to da usluge ponuditelja koristi u skladu s važećim propisima i Općim uvjetima objavljenim na web stranici smind.hr.

Ako naručitelj svojim ponašanjem šteti ponuditelju, ponuditelj ima pravo na naknadu štete od strane naručitelja. Istodobno, ponuditelj ima i pravo na jednostrani raskid Ugovora bez prethodne najave.

Članak 14.

Prava na upotrebu oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA u skladu s Ugovorom i Općim uvjetima u slučaju da naručitelj ispunjava sva mjerila za pridobivanje oznaka odnose se na:

 • upotrebu na svim (pod)stranicama web trgovine naručitelja,
 • upotrebu na svim internim promotivnim kanalima (e-mail newsletter, tiskovine) naručitelja,
 • upotrebu u neplaćenim promotivnim objavama na online kanalima (Facebook, Twitter, Instagram) naručitelja,
 • upotrebu u oglašavanju naručitelja na portalima za usporednu kupovinu jeftinije.hr i ceneje.si,
 • upotrebu u oglašavanju naručitelja u radijskim oglasima i drugim oblicima zvučnih zapisa.

Naručitelj i ponuditelj mogu dodatno ugovoriti i veći opseg ovlaštenja naručitelja na upotrebu oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA što uključuje upotrebu oznake povjerenja u promocijske svrhe prema dogovoru s ponuditeljem (npr. u tiskanim ili TV oglasima, kod plaćenog oglašavanja, u tiskanim medijima ili slično). Cijena za takva dodatna ovlaštenja naručitelja se određuje naknadnim pisanim dogovorom između naručitelja i ponuditelja, s obzirom na željeni opseg upotrebe oznaka povjerenja od strane naručitelja.

Članak 15.

Ponuditelj i naručitelj se obvezuju da će sve podatke do kojih će doći poslovnom suradnjom, štititi kao poslovnu tajnu.

Ponuditelj i naručitelj se obvezuju držati povjerljivom poslovnu suradnju, kao i sve isprave, podatke i materijale koji su im dostavljeni i učinjeni dostupnim od druge strane u svezi s poslovnom suradnjom (dalje u tekstu: povjerljivi podaci). To uključuje cjelokupnu komunikaciju putem elektroničke pošte ili telefona. Dodatno na navedeno, ponuditelj i naručitelj se obvezuju da neće koristiti povjerljive podatke druge strane osim za svrhe predviđene poslovnom suradnjom, kao i da neće razotkriti, kopirati, reproducirati ili distribuirati povjerljive podatke druge strane.

Obveza čuvanja povjerljivosti se ne odnosi na razotkrivanje povjerljivih podataka koje su već postale dostupne javnosti na drugi način osim kršenjem obveze povjerljivosti ili su pribavljene iz drugih izvora koji nisu podložni čuvanju povjerljivosti ili na razotkrivanje povjerljivih podataka u ispunjavanju zakonskih obveza prema nadležnim tijelima.

Ponuditelj i naručitelj suglasno utvrđuju da bez prethodne pisane suglasnosti, niti jedna strana neće davati nikakve objave, iznositi informacije, priopćenja za tisak ili obavijesti u vezi postojanja ili predmeta poslovne suradnje osim ukoliko takva najava nije propisana zakonom ili od strane bilo kojeg organa vlasti u kojem slučaju će se o sadržaju takve najave ponuditelj i naručitelj međusobno savjetovati.

Obveza čuvanja poslovne tajne vrijedi neograničeno i nakon prestanka poslovne suradnje strana.

Članak 16.

Sastavni dio ovih Općih uvjeta je ponuditeljev cjenik usluga koji je objavljen na web stranici smind.hr. Naručitelj prihvaćanjem Općih uvjeta potvrđuje da je upoznat s cjenikom.

POSTUPAK CERTIFIKACIJE

3-MJESEČNO ODRŽAVANJE OZNAKA POVJERENJA

740 kn
za sve web trgovce

550 kn
za trgovce do 750.000 kn godišnjih prihoda

750 kn
za trgovce do 15 mio kn godišnjih prihoda

1500 kn
za trgovce s više od 15 mio kn godišnjih prihoda

Sve cijene u cjeniku i na web stranicama su u kunama (kn). Ako nije drugačije navedeno, cijene ne sadrže porez na dodanu vrijednost (PDV) u iznosu od 25 %. Ponuditelj će naručitelju ispostaviti račun s uključenim 25 % PDV.

Cjenik se može promijeniti u svakom trenutku bez prethodne obavijesti, promjene ne utječu na već fakturirane usluge. Datumom izmjene cjenika smatra se datum objave novog cjenika na web stranici.

Ponuditelj naručitelju za usluge održavanja oznaka povjerenja ispostavlja račun najkasnije 14 dana prije početka novog tromjesečnog razdoblja odnosno kvartala, uz iznimku računa za prva tri mjeseca kada se račun izdaje istovremeno s izvješćem o uspješnoj certifikaciji. U slučaju plaćanja unaprijed ukupnog iznosa naručene usluge, ponuditelj izdaje samo jedan račun. Datum dospijeća je 8 dana.

Članak 17.

Ponuditelj ne jamči naručitelju da će u postupku certifikacije uspješno završiti postupak certifikacije u skladu s Općim uvjetima i pridobiti oznake povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA obzirom na to da isto ovisi o ispunjavanju uvjeta od strane naručitelja.

Ponuditelj kontinuirano nadzire sustav anketiranja zadovoljstva kupaca. Ukoliko otkrije da je došlo do zloupotrebe anketa,  o tome može obavijestiti ili upozoriti naručitelja, ovisno o težini zloupotrebe. Ukoliko se naručitelj ne odazove ili ponuditelj otkrije da se radi o ozbiljnom kršenju, ponuditelj će postupiti u skladu s čl. 10. st. 5. Općih uvjeta, te naručitelju oduzeti dobivene oznake povjerenja. Ozbiljni prekršaji se smatraju zloupotrebom definiranom u 18. članku.

U slučaju da ponuditelj kod tromjesečnog pregleda otkrije da je ocjena zadovoljstva kupaca pala ispod minimalne razine za pridobivanje ili održavanje oznaka, o tome će obavijestiti naručitelja. Ako se u iduća tri mjeseca ocjena zadovoljstva ne podigne iznad minimalne dozvoljene ocjene, ponuditelj može na početku (novog) tromjesečnog razdoblja jednostrano raskinuti ugovor bez prethodne najave u skladu s Općim uvjetima pri čemu naručitelj ukida prava na upotrebu dodijeljenih oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA. Kod prestanka ugovornog odnosa ponuditelj naručitelju onemogućuje upotrebu dodijeljenih oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA na njegovoj web stranici.

Ako naručitelj prekrši bilo koju odredbu Općih uvjeta, a prekršaj nije otklonjen ni u idućem roku od 8 (osam) dana od dana kada je ponuditelj pisanim putem upozorio naručitelja na kršenje odredbe, ponuditelj može jednostrano raskinuti ugovor bez prethodne najave u skladu s Općim uvjetima pri čemu naručitelj ukida prava na upotrebu dodijeljenih oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA. Isto ponuditelj može napraviti i u slučaju kada naručitelj nakon upozorenja ponuditelja ne plati račun za održavanje oznaka povjerenja. Nakon prestanka ugovornog odnosa ponuditelj naručitelju onemogućuje upotrebu dodijeljenih oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA na njegovim web stranicama, naručitelj mora odmah prestati s bilo kakvom upotrebom oznaka te u svojoj komunikaciji izbrisati sve podatke vezane s uporabom istih.

Članak 18.

Svaki pokušaj zloupotrebe ili sama zloupotreba oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA je zabranjena i kao posljedicu ima jednostrani raskid ugovora od strane ponuditelja bez prethodne najave u skladu s Općim uvjetima te ukidanje prava na upotrebu dodijeljenih oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA.

U slučaju raskida ugovora iz prethodnog stavka ovog članka, ponuditelj ima pravo na ugovornu kaznu u visini 20 (dvadeset) tromjesečnih troškova održavanja oznaka te ukoliko je iznos štete viši, pravo na razliku do pune naknade štete. Za svaku neovlaštenu upotrebu odnosno zloupotrebu oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP i EMOTA, ponuditelj će odmah pokrenuti kazneni postupak.

Zloupotrebom dodijeljenih oznaka povjerenja smatraju se nedvosmisleno ova djela:

 • neodgovorna upotreba oznaka povjerenja nakon isteka trajanja ugovora, ili u slučaju da da certifikacijska oznaka nije bila dodijeljena
 • ako naručitelj ne koristi ponuditeljeve usluge u skladu s važećim zakonima, propisima, Općim uvjetima i Ugovorom,
 • ako upotreba oznake krši autorska prava, žig, patente, vlasnička ili druga prava ponuditelja odnosno trećih osoba ili važećih propisa,
 • ako dođe do namjerne zloupotrebe sustava anketiranja – npr. anketu ne ispunjavaju stvarni kupci

Članak 19.

Naša politika privatnosti i zaštite osobnih podataka opisana je u Pravilima o privatnosti.

Članak 20.

Ponuditelj nije odgovoran naručitelju za odaziv trećih odnosno kupaca s obzirom na oznake povjerenja. Ponuditelj ne preuzima odgovornost za naknadu štete prema kupcima naručitelja zbog toga što  proizvod naručitelja kvalitetom nije odgovarao njihovim očekivanjima.

U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema ponuditelju, a po bilo kojoj osnovi vezanom uz podatke koji ste dostavili, obvezujete se preuzeti cjelokupnu odgovornost za takvu štetu te poduzeti sve radnje kako bi otklonili takvu odgovornost od ponuditelja, te nadoknaditi ponuditelju svu štetu koja mu je nastala temeljem takvih zahtjeva trećih osoba.

Ponuditelj nije odgovoran kupcima naručitelja za proizvod kupljen od naručitelja ili usluge pružene od strane naručitelja, odnosno za oštećenje imovine ili drugu štetu nastalu upotrebom proizvoda ili usluga naručitelja.

Ponuditelj ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu Internet stranica.

Stranice koristite isključivo na vašu vlastitu odgovornost. Ponuditelj kao niti jedna treća osoba povezana sa njome, ne jamče ni na koji način da upotreba stranica neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Prihvaćate da pristup internetskoj stranici ponuditelja ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran ponuditelj.

Upoznati ste i suglasni ste s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju navedene, a s time i do privremenog prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan naše kontrole pa iz toga razloga ponuditelj ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme korištenja i pružanja usluga. Ponuditelj ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja internetske stranice ponuditelja.

Članak 21.

Žig ”CERTIFIED SHOP ” kao i sva pripadajuća dokumentacija ili informacije vezane uz nju, su u isključivom vlasništvu ponuditelja. Ponuditelj posjeduje sva prava intelektualnog vlasništva koji se tiču robne marke ili nekog drugog dijela, programa, usluge ili proizvoda.

Prava vezana uz programsku opremu, patente, autorska prava, žigove, skrivenim dijelovima, pravima do nacrta, pravima oblikovanja, poslovne tajne i vlasnička prava jesu i ostaju u vlasništvu ponuditelja bez obzira na to jesu li konkretno priznate ili potvrđene zakonodavstvom države u kojoj je žig dodijeljen.

Članak 22.

Žig ”CERTIFIED SHOP ” sadrži povjerljive i vlasničke informacije koje je razvio ponuditelj. Naručitelj će štititi povjerljivost dobivenih informacija s istom razinom brige kakvu koristi kod zaštite vlastitih povjerljivih i vlasničkih informacija, odnosno, barem s minimalnom razinom brige.

Naručitelj neće ukloniti niti promijeniti izgled žiga ”CERTIFIED SHOP ”, naznaku da se radi o povjerljivim i vlasničkim informacijama kojima je žig označen, kao niti poveznicu (link) na koji vodi predmetna  oznaka/žig.

Članak 23.

Ponuditelj i naručitelj se obvezuju da će sve eventualne sporove pokušati riješiti sporazumno. Za eventualne sporove koje stranke ne budu mogle riješiti sporazumno, nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.